วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

.....วิชาสุนทรียศาสตร์.....

........การเรียนการสอนวิชาสุนทรียศาสตร์ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ต่อเนื่อง รุ่น16 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 นักศึกษารุ่นนี้มีจำนวน 91 คน จากจังหวัดราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี
.....ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน เข้าสู่ห้องเรียนวิชาสุนทรียศาสตร์ นักศึกษารุ่นนี้โชคดีที่ได้ศึกษาเรียนรู้เนื้อหาวิชาสุนทรียศาสตร์ประกอบกับการใช้สื่อเทคโนโลยี web blog ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกปัจจุบัน เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่สนุกสนานหลากหลายช่องทางในการศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถจัดแสดงเผยแพร่แนวคิดสร้างสรรค์ให้บุคคลอื่นได้รับรู้ถึงความสามารถของเราอย่างกว้างทั้งในและต่างประเทศทั่วทุกมุมโลก web blog จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในจัดเก็บและเผยแพร่เนื้อหาสาระจากการกระบวนการเรียนการสอนที่นักศึกษาแต่ละคนสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความสามารถของแต่ละคน โดยผู้สอนจะคอยให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาทุกขั้นตอนทั้งด้านเนื้อหาบทเรียนและการสร้างเครื่องมือ web blog ซึ่งในกระบวนการเรียนการสอนในส่วนที่ใช้ web blogนี้ ผู้สอนจะเน้นการประเมินประเด็นสำคัญในการศึกษาและเผยแพร่อยู่ 2 ประเด็นหลักได้แก่ 1) ความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา 2) การออกแบบตกแต่งสร้างสรรค์ web blog ให้สวยงาม แปลกหูแปลกตา น่าทึ่ง ทั้งสองประเด็นนี้ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
........จึงขอให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีเสรีภาพ เพลิดเพลิน บูรณาการ สร้างสรรค์บนครรลองของความรู้และปัญญา เพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิตของตนเองและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและสังคมโลก
_________________________________________
........สุนทรียศาสตร์คืออะไร? เรียนไปทำไม?
........สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ต่อมนุษย์และสังคมอย่างไร?
........สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาลอย่างไร?
_________________________________________
........สุนทรียศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยความงาม ซึ่งรวมถึงความงามของสรรพสิ่งทั้งที่เป็นธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเฉพาะผลงานที่เรียกว่าศิลปกรรม ความงามเป็นความรู้สึกภายในของบุคคลทำให้มีอารมณ์เบิกบาน เพลิดเพลิน และพึงพอใจ ความงามจึงเป็นเสมือนอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตในด้านจิตใจ การฝึกฝนการรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับความงามอยู่เป็นประจำจนกลายเป็นอุดมคติหรือเป็นนิสัยประจำตัว จะช่วยให้มีสุขภาพจิตดีและมองโลกในแง่ดี ส่งผลให้มนุษย์เราสามารถอยู่ร่วมกันเป็นสังคมได้อย่างมีความสุข
........สุนทรียธาตุ คือ ธาตุของความงามที่มีอยู่ทั้งในธรรมชาติ ศิลปกรรม และในมโนคติของมนุษย์ แม้แต่ความรู้สึกนึกคิดหรือจินตนาการล้วนเกิดจากธาตุ ธาตุจึงเป็นองค์ประกอบของสรรพสิ่ง ไม่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิต ไม่มีชีวิต มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนทุกๆอย่างย่อมเกิดจากธาตุทั้งสิ้น สุนทรียธาตุมี 3 อย่าง ได้แก่ ความงาม ความแปลกหูแปลกตา ความน่าทึ่ง ในธรรมชาติหรือในศิลปกรรมชิ้นใดชิ้นหนึ่งอาจมีสุนทรียธาตุครบทั้ง 3 อย่าง หรืออาจมีอย่างเดียวหรือสองอย่างก็ได้ อย่างไรก็ตามมีคำถามต่อมาอีกว่ามนุษย์เราหรือศิลปินสามารถสร้างสุนทรียธาตุขึ้นมาได้หรือไม่
........ศิลปินสามารถสร้างสุนทรียธาตุได้หรือไม่ ? สร้างอย่างไร ?
........อาจารย์กีรติ บุญเจือ ได้ยกคำตอบของนักปรัชญาแต่ละกลุ่มที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แตกต่างกันดังนี้

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550

........ภาคเรียนที่ 1 /2549 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 15 ได้จัดแสดงผลงานจากการเรียนวิชาสุนทรียศาสตร์ เพื่อบูรณาการกับวิชาพลศึกษา ผลงานแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มแสดงฝึมือเต็มพิกัด (กัดแบบไม่ปล่อยด้วย) ลงทุนลงแรงกันเยอะมาก แสดงออกเต็มที่เก็บไว้เท่าไหร่ปล่อยออกมาเกินคาด บางกลุ่มสรรหาชุดแสดงโนรามาจากภาคใต้โดยเฉพาะ ทั้งแสดงได้อย่างสวยงามสมกับเป็นมืออาชีพ การบูรณาการที่น่าชื่นชมคือการสร้างสรรค์ท่าเต้น"โนราบิก" เป็นการออกกำลังกายผสมผสานกับท่ารำโนรา ทำได้สวยงาม พร้อมเพียง และสนุกสนาน ทั้ง 6 กลุ่มแสดงผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี จึงหวังว่าจะเป็นแนวทางให้น้องรุ่นหลังๆได้สร้างสรรค์ผลงานลักษณะนี้ให้มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคน


........รวมภาพการจัดงานมหกรรมสุนทรียศิลปิน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ต่อเนื่อง รุ่น 14 แต่ละกลุ่มทุ่มทุนสร้างและนำเสนออย่างตระการตา การแสดงบนเวทีของแต่ละกลุ่มสวยงามและสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
1. กลุ่มจิตรกรรม
2. กลุ่มประติมากรรม
3. กลุ่มสถาปัตยกรรม
4. กลุ่มวรรณกรรม
5. กลุ่มดนตรี
6. กลุ่มนาฏศิลป์